Jdi na obsah Jdi na menu
 


FILIP - Projev+na+20.MSKDS

Vážení účastníci 20. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran,

Vážený soudruhu Dimitrisi  Koutsoumpas,

Vážené soudružky, vážení soudruzi.

     dovolte mi v úvodě mého vystoupení  Vám a všem členům Vašich politických stran  tlumočit upřímný soudružský pozdrav od mých spolustraníků, členů Komunistické strany Čech a Moravy a současně vyjádřit upřímně poděkování  hostitelské Komunistické straně Řecka za pohostinnou organizaci  letošního 20. Mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran zde v Aténách v tomhle nádherném  a historicky mimořádně důležitém městě evropské civilizace.

    Letošní 20. Mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran  je charakterizované  oslavou 100. výročí vzniku Komunistické strany Řecka  a taktéž připomenutím 200. výročí narození  významného  ekonoma, sociologa, filosofa, myslitele a revolucionáře Karla Marxe a autora nejvýznamnějšího  komunistického programového dokumentu  Komunistického manifestu  zveřejněného před 170 lety.Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním 2018 roce euroatlantická civilizace se svoji neoliberální ideologií vrací naši civilizaci do obdobní pozice,  ve které rezonovala do dvou celosvětových válek v první polovině minulého století. Z důvodu hlavního politického cíle činnosti komunistického a dělnického hnutí, čím je  zabránění celosvětovému imperialistickému válečnímu konfliktu,  musíme na našem setkání zdůraznit fakt, že v roce 1999 britský mediální orgán  BBC vyhlásil osobnost Karla Marxe za nejvýznamnějšího myslitele druhého tisíciletí naši civilizace. Základným stavebním kamenem moderního socialismu a komunizmu je Marxovo dílo, které se stalo dominantní filosofii revolučního socialismu zejména v poslední třetině 19. století a následně představovalo nejvlivnější politickou doktrínu 20. století. Myšlenky Karla Marxe hrály významnou roli v dějinách národů a zemí naši civilizace a dodnes představují hlavní nástroj pro osvobození lidské společnosti před vykořisťováním  a dokazují nevyhnutelnost  vybudování socialistické společnosti.

   Filosofie Karla Marxe se opírá o metodu historického materialismu, kterou Marx zformuloval ve svém teoretickém díle „Ke kritice politické ekonomie“, podle které ekonomická základna determinuje politickou, právní a morální nadstavbu. Není to vědomí, co určuje  společenské bytí, ale naopak – společenské bytí určuje společenské vědomí. Všechny morální, politické i právní ideje jsou v každé epoše derivátem výrobního způsobu a jsou proto historicky relativní. Karl Marx si osvojil názor filosofa Hegela o tom, že hnací silou historických změn je dialektika, ale současně Hegelovou dialektiku zbavil  idealizmu a vykládal jí materialisticky, tj. nezáleží na ideách nebo duchu, ale záleží na materiálních předpokladech života společnost, tj. na ekonomii. Podstatou jsou rozpory, které se týkají výrobního způsobu, tj. rozpory proti sobě vždy stavějí společenskou třídu utlačujících  a společenskou třídu utlačovaných.

      O Karlu Marxovi se i 200 let od jeho narození dá říct, že je stále mezi námi – jeho myšlenky a teorie jsou dodnes nejvlivnější inspirací nejenom pro levicové myšlení, ale i pro další filosofické proudy. Bez studie Marxova díla není možné pochopit moderní svět. Nevidí to jenom ti, kteří to nechtějí vidět. A ti navždy zůstanou nevidomými.

    Můžeme jednoznačně konstatovat, že při přípravě závěrečního dokumentu 20. MSKDS v Aténách bude třeba  věnovat pozornost  aplikaci myšlenek dialektického materialismu Karla Marxe a jejich uplatnění pro potřeby  mezinárodního  komunistického a dělnického hnutí v 21. století s cílem dosažení likvidace v současnosti platné liberální a konzervativní teorie o přirozené síle vykořisťující kapitalistické společnosti  a přesvědčit  civilizaci v duchu učení K. Marxe o významu vystřídání kapitalismu socialistickou společností a o historické skutečnosti, že mír  naši civilizace dokázala v druhé polovici minulého století garantovat jedině socialistická mocnost - Sovětský svaz. 

   V letošním roce  dochází v mezinárodně politické situaci k extrémně vážné krizi a výrazné chaotizaci. Vojenská aliance NATO vedená USA stále zvyšuje svou přítomnost ve Východní Evropě  a v blízkosti ruských hranic.  Státy NATO počet svých vojáků umístěných v Polsku a  troch pobaltských státech v Estonsku, Lotyšsku a Litvě zvýšili v posledních měsících   o  19 000  dalších vojáků. Navíc momentálně se z Hamburku přes teritorium východoevropských států České republiky, Polska a Slovenska  přesouvá na Ukrajinu   americká pouštní technika z Iráku představovaná stovkami amerických tanků M1A2 Abrams a transportérů Bradley. Americká armáda před několika týdny dopravila do Evropy největší zásobu leteckých pum a dělostřelecké munice od roku 1999 a válečné operaci v Jugoslávii. Je stále evidentnější skutečnost, že  se  blíží konec míru v Evropě a čeká nás nové kolo závodů ve zbrojení a Evropě hrozí, že jeho území se stane válčištěm.

První  skutečností  letošního roku, která   vyhrožovala  nebezpečím vyvolání světové  války byl 14. dubna raketový úder Spojených států amerických za podpory dvou svých spojenců z NATO Francie a Velké Británie proti objektům ozbrojených sil a civilní infrastruktury Syrské arabské republiky. Útok byl odůvodněn falešnou skutečností o použití syrské vlády chemických zbraní proti městu Duma, o čem dodnes neexistují žádné důkazy a uskutečnil se bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN  a znamenal porušení Charty OSN a norem a principů mezinárodního práva. Podle Statutu Mezinárodního trestního soudu  i podle  rezoluce číslo 3314 Valného shromáždění OSN, ze dne 14. prosince 1974, která pro mezinárodní právo zformulovala  definici  agrese, se útok dá charakterizovat jako agresivní trestní čin proti suverénnímu státu, který se nachází ve finální fázi úspěšného boje proti terorizmu. Ruská federace tento útok rozhodně odsoudila a zvolala mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN s cílem odsoudit tuto agresi proti Sýrii. Samozřejmě  se dalo očekávat, že agresivní stálí členové Rady bezpečnosti OSN – USA, Velká Británie a Francie- budou vetovat rezoluci RB OSN, ale očekávalo se, že většina ostatních členů RB OSN budou hlasovat v prospěch kritického odsouzení útoku na Sýrii. Žel podporu návrhu rezoluce učinilo jenom Rusko, Čína a Bolívie a 8 členských států RB OSN hlasovalo proti rezoluci, resp. 4 členské státy se zdrželi hlasování. Výsledkem je skutečnost, že celý systém současných mezinárodních vztahů se dostává do destruktivního stavu a dá se říct, že dochází k degradaci  Organizace spojených národů, tj. organizace, která od konce 2. světové války garantovala mírový vývoj naši civilizace. Domníváme se, že je na místě konstatovat, že mírové mezinárodní právo existovalo a fungovalo od 26. června 1945 v důsledku vzniku OSN a jejího základního mezinárodně právního dokumentu Charty OSN,  avšak  momentálně  dnem 15. dubna  2018  začíná zanikat a je redukované na právo silnějšího, které respektuje a vychází z mocenských a ekonomických zájmů  dominujících  imperialistických mocností v čele s USA.

    Před několika týdny prezident USA  Donald  D. Trump přistoupil k další likvidaci mezinárodního práva, když zahájil likvidaci jedné z nejdůležitějších dokumentů poskytujících bezpečnost na planetě a to Smlouvy o odstranění raket  středního  a krátkého doletu  (INF), kterou mezi Sovětským svazem a USA  v roce 1987 podepsal generální tajemník KSSS M. Gorbačov a prezident USA R. Reagan a na jejímž základě  došlo k odsunutí z Evropy amerických raket Pershing II a sovětských raket SS-20. Spojené státy americké tímto současným rozhodnutím se budou snažit zničit tři pilíře mezinárodního práva (Smlouvu o ABM, smlouvu INF a smlouvu START -3), které nyní drží globální jadernou stabilitu a fakticky budou usilovat o nastolení pro naši  civilizaci novou karibskou krizi. Odstoupením od Smlouvy o odstranění raket středního a krátkého doletu  se  Spojené státy americké budou snažit rozmístnit  na území Evropy, zejména v Rumunsku, Polsku a v Pobaltí, ale taktéž v ostatních členských státech  NATO  zejména  ve státech  Střední a Východní  Evropy rozmístit několik  stovek nukleárních   balistických  raket. Následkem tohoto opatření  bude skutečnost , že proamerické a rusofóbní  elity Evropy budou  moci vyvolat  nukleární  válku s Ruskem, výsledkem čeho může být výrazné až katastrofické  poškození   jak území  a měst Ruska  tak i  Evropy. Žel osud Evropy je  pro  USA lhostejný, protože Američani nerespektují své  spojence, ale se věnují jenom svým  zájmům.

   Nastolení nové karibské krize tentokrát na území Evropy v podobě zahájení nového kola horečného zbrojení a nasunutí balistických raket do evropských členských států NATO  bude znamenat prohloubení  krize a rozkladu  Organizace spojených národů, přesun Rady bezpečnosti do nefunkční pozice a konec fungování mezinárodního práva.

    Právě z tohoto důvodu je Komunistická strana Čech a Moravy  toho názoru, že komunistické a dělnické hnutí reprezentované MSKDS musí respektovat skutečnost, že nejvýznamnější komunistickou silou současnosti  je Komunistická strana Číny a proto by se  naše MSKDS mělo obrátit na Komunistickou stranu Číny a Komunistickou stranu Ruské federace, aby tyto dvě nejvýznamnější  komunistické strany stálých  členských států Rady bezpečnosti  OSN, disponujících  s právem veta,  zahájili  aktivitu na obnovení  mírového charakteru působnosti Organizace  spojených národů  z doby jejího vzniku při vítězství socialistického Sovětského svazu nad nejtemnější formací vývoje kapitalismu – německým fašizmem.  Právě tuto formu  reorganizace  Rady bezpečnosti OSN je možné dosáhnout  doplněním  počtu stálých členů  Rady  bezpečnosti  OSN o Indiu, Brazílii,  Jižní Afriku a o další stát s výrazným počtem obyvatel  a taktéž doplnění počtu nestálých členů RB  o dalších 5 států, aby Rada bezpečnosti představovala   v budoucnosti orgán, který bude reprezentovat   se svými členskými státy   minimálně polovicí obyvatel planety tj. přibližně  3,8 miliard  lidí, a ne jako je to momentálně, kdy Rada bezpečnosti se svými  členskými státy reprezentuje  jenom 2,3 miliardy obyvatel  planety.

   Jedině změnou konfigurace Rady bezpečnosti OSN je možné zastavit rozklad a degradaci  OSN a odvrátit podrobení Rady bezpečnosti Ministerstvem zahraničí  USA. Navíc vzhledem ke skutečnosti, že  vztahy mezi Západem a Ruskem  jsou v současnosti  horší než v čase studené války, protože  tehdy fungovaly komunikační kanály mezi  státy Západu a Sovětským svazem  a obě strany respektovaly principy mírového mezinárodního práva, vzniklého v důsledku vítězství nad fašistickým Německem. Dnes jsou  vzájemné vztahy mezi Ruskou federací  a státy Západu řízené extrémní západní rusofobií, která stávající druhý studeno válečnický vztah mezi Západem a nástupcem po Sovětském svazu Ruskou federací mění na postupný přechod k ohnivému válečnému konfliktu s cílem zlikvidovat Rusko.

    Z tohoto důvodu KSČM podporuje stanovisko Státní dumy Ruské federace, ve které se požaduje „vrátit OSN a její Radě bezpečnosti jejich zákonné místo ve vedení všech procesů světové bezpečnosti a pokořit univerzální ambice těch  imperialistických států, které by se chtěly stát  za každou cenu, včetně ceny krve,  světovými četníky“.

 

Vážené soudružky a soudruzi,

 dovolte mi v další části mého vystoupení věnovat pozornost současné politické situaci v České republice.V červenci letošního roku Komunistická strana Čech a Moravy  v zájmu zabránění  návratu zkorumpované pravice a pohrobků Sudetoněmeckého landsmanšaftu  ke vládnutí v České republice  a s cílem respektovat zájmy občanů ČR a reagovat na naplnění dojednaných bodů z programu naši strany se KSČM  rozhodla aktivně podpořit vznik menšinové vlády hnutí ANO 2011 a ČSSD. Před hlasováním o důvěře menšinové vládě KSČM  dojednala dohodu o toleranci  s hnutím ANO  a  následně do  vládního prohlášení  prosadila sedm základních  priorit KSČM  a to trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů,  ochranu přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou,  zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí , zabránění  dalšímu nárůstu  ceny bydlení  a podporu výstavby  obecních bytů  a udržení  kvalitní dostupné zdravotní péče   bez zvyšování spoluúčasti pacientů.  Vzhledem na skutečnost, že mezi KSČM a menšinovou vládou složenou z hnutí ANO a ČSSD, která získala důvěru díky podpoře od poslanců KSČM při hlasování v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR  dne 12. července  s celkovou  podporou 105 poslanců  (z 200 členné PSP ČR),   sice zůstaly hluboké rozdíly v názorech na zahraniční politiku, obranu  a bezpečnost naše republiky, řešení daňové politiky  a rozdílní názor na rozsah zákona  o celostátním referendu,  avšak KSČM tímto krokem zabránila  návratu zkorumpované pravice k vládní moci. Momentálně KSČM není zavázaná k plnění požadavků menšinové vlády, avšak se podílí s menšinovou vládou na  respektování zájmů občanů ČR, hájit suverenitu naši země a bránit mezinárodní mír.

      V České republice se před 29 lety zlikvidovalo socialistické společenské zřízení a nastolil se kapitalizmus  a došlo k prosazení neoliberálního konceptu, v rámci kterého došlo k uplatnění nejhrubších projevů tržních mechanizmů  jež postupně znehodnotily  samotnou rovnost mezi lidmi, fungování organizace společnosti, znehodnotily veřejné služby, kvalitu života, kulturu a mezilidské vztahy. Výsledkem ovládnutí naši společnosti kapitalistickou neoliberální ideologií  se  stalo finanční zchudobnění  našich obyvatel a upadání stále většího počtu našich občanů  do bídy. Táto neoliberální pasce ovládla nejen Českou republiku, ale  fakticky  všechny státy bývalé socialistické soustavy ve Střední a Východní  Evropě.  V roce  2008  však došlo k zhroucení  finančního  systému neoliberálního kapitalistického světa a světový kapitalismus se dostal do hluboké ekonomické  krize. V důsledku této krize ztratili Spojené státy americké  svojí  nadřazenost a unipolární ovládnutí naši civilizace  a v zájmu zabránění svého poškození až likvidace v důsledku krizového vývoje  se  začali vyhrožovat  Rusku, Číně, Iránu i dalším zemím zničením nukleární válkou. Proto se ústředním mementem mezinárodních  vztahů  stala konfrontace  mezi imperialistickými  Spojenými státy americkými  a socialistickou Čínskou lidovou republikou, řízenou Komunistickou stranou Číny. Protože Čínská lidová republika se během posledních 10 let stala zemí, která bude schopná odstavit politickou, ekonomickou a kulturně ideologickou globální hegemonii  imperialistických  USA, je již Čína dnes největší průmyslovou, komerční i politickou mocností naši civilizace. Vedení Číny tj. Komunistická strana Číny se velice otevřeně hlásí k marxizmu a pracuje na socialistické cestě rozvoje a věrnosti komunistickým principům. Generální tajemník KS Číny a prezident Si Ťin-pching  je autorem prohlášení, ze „Činská lidová republika musí držet vysoké prapory marxismu a socialismu s čínskými charakteristikami, být vytrvalá při prosazování socialistických myšlenek.KS Číny vyzbrojena těmito myšlenkami je povinna je rozšiřovat mezi masy obyvatel“.

     Ve dnech 30.liistopadu až 3.prosince 2017 zorganizovala Komunistická strana Číny v Pekingu za účasti 220 politických stran včetně KSČM ze 127 zemí světa  mezinárodní setkání politických stran pod názvem „Komunistická strana Číny v procesu politického dialogu na vysoké úrovni s politickými stranami z celého světa“. Generální tajemník KS Číny Si Ťin-pching informoval přítomných o závěrech 19. Sjezdu KS Číny z října 2017 a poukázal na skutečnost, že v Číně se úspěšně postupuje při budování socialismu s čínskými rysy a KS Číny je připravena spolupracovat s politickými stranami světa s cílem vybudovat mezinárodní společenství s pozitivní budoucností pro lidstvo a vytvořit lepší svět ovládaný mírovou politikou. V závěrečný den mezinárodního setkání byl přijatý závěrečný dokument pod názvem Pekingská iniciativa. Dokument vyzval politické strany na celém světě, aby se připojili ke KS Číny při budování světového míru, přispívaly k celosvětovému rozvoji a ochraně mezinárodního řádu a prosazovaly a dodržovaly smysl a principy Charty OSN a zajistili rovnocennou a jednotnou aplikaci mezinárodního práva. Očekáváme, že v závěrečném dokumentu 20. MSKDS se podpoří text Pekingské iniciativy. Musíme respektovat skutečnost, že během posledních čtyřiceti let ČLR uskutečnila obrovský krok. Po překonání chudoby a zaostalosti se stala vůdčí silou globálního hospodářského a vědeckého vývoje díky budování socialistické společnosti. A tento úspěch Čínské lidové republiky je výsledkem teoretického odkazu díla Karla Marxe a je garancí, že úspěšný budoucí mírový, socialistický vývoj civilizace  si bude vyžadovat   sledování a studium  praxe budování socialismu v Čínské lidové republice.

     Závěrem svého vystoupení mi dovolte ještě jednou poblahopřát naším přátelům z Komunistické strany Řecka ke 100. výročí vzniku jejich strany  a poděkovat jim - hostitelům a organizátorům – za perfektní organizaci významného 20. Mezinárodního setkání komunistických  a dělnických stran. Taktéž chci potvrdit, že KSČM  plně souhlasí s navrhnutým dokumentem  KS Řecka na organizaci společenských politických akcí  komunistického a dělnického hnutí v roce 2019.

    Děkuji za pozornost.