Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK ISLÁM DOBÝVÁ SVĚT

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Výtahy z: « Slavery, terrorism, and Islam » The historical roots and contemporary threat. Traduits de l’anglais par GT. Zdroj statistik2014 : http://www.muslimpopulation.comOtroctví a terorismus islámu. Historické kořeny a současná hrozba. Peter Hammond, doktor theologie. http://www.amazon.com/Dr.-Peter-Hammond/e/B002YPPHPM

MODUS OPERANDI

Islám není náboženství ani kult. Ve své formě je uceleným způsobem života. Má složky náboženské, právní, politické, hospodářské, společenské a vojenské. Náboženská složka slouží jako maskování všem ostatním.Islamizace země začíná vokamžiku, kdy je vzemi dostatečný početmuslimů na to, aby požadovali náboženské vyrovnání.Když společnosti otevřené vůči kulturní rozmanitosti, politické rovnosti a toleranci vyslyší požadavek na náboženskou rovnost, začnou se postupně infiltrovat ostatní složky.Jak to funguje:Dokud je muslimská populace do 2% bez ohledu na zemi, je vnímána jako mírumilovná menšina a nikoli jako hrozba. Je to případUSA2.00 %Australie 2.25 %Španělsko2.30 %Italie2.60 %Mezi 2 % a 5 % konverze ostatních etnických menšin a okrajových skupin začíná náborem mezi vězni a mládeže vpouličních ganzích. Probíhá to např.:Kanada3.0 % Norsko3.0 % Dánsko4.1 % Spojené Království4.6 % Německo5.0 % Když podíl muslimů dosáhne 5%, uplatňují již vliv, který překračuje jejich podíl ve společnosti. Začnou uplatňovat tlak na zavedení potravin „halal“ (odpovídající islámským normám),takževytvářejí pracovní místa pro výrobu a pro výběr „daně za certifikaci“jejímž příjemcem jsou výhradně muslimové, ale platí ji všichni. Dále zvýší tlak na potravinářský distribuční řetězec, aby se tyto výrobky objevily vregálech a pokud tak neučiní, vyhrožují až je jim vyhověno. Ktomu dochází v:Švédsko4.9 % Holandsko5.5 % Pays Bas -musulmans 5.5 % Švýcarsko5.7 % Trinidad & Tobago7.0 % Když dosáhnou tohoto stavu, muslimové se infiltrují postupně do všech oblastí vlivu a pracují na tom, aby jim existující vlády umožnily, aby si vládli sami uvnitř svých enkláv na základě zákonů šaríje(zákonů odvozených zkoránu). Konečný cíl islamistů je prosazení šaríje ve všech zemích světa.Když se podíl muslimů blíží 10% obyvatelstva, začnou zvyšovat odpor kdodržování zákonů země a tento odpor vede až kotevřenému odmítání a požadavkům na prosazení životních podmínek, které jsou vlastníjejich kultuře a jejich víře.VPaříži vidíme pravidelně hořící automobily vmuslimských enklávách.Veškeré akce, které mohou být vnímány jako protimuslimské vyvolávají pozdvižení davů a výhrůžky jako například vAmsterodamu, kde vznikl násilný odpor proti karikaturám Mohameda a filmům o islámu. Jistě si vzpomenete na aféru Charlie Hebdo vPaříži. Taková napětí vznikají každodenně zvláště vmuslimských enklávách v:Guyana7.0 % Francie9.6 % Čína10.0 % Filipíny10.0 % Thajsko10.0 % Izrael 16.0 % Když dosáhnou 20% -ního podílu obyvatelstva, země, která je přijala, zažije projevy násilí, vzdělávání džihádistů, vraždění, požáry křesťanských kostelů a židovských synagog, jako např.:Rusko19 % Indie20 % Keňa33 % Při 40% domácí národ zažije občasné masakry, opakující se teroristické útoky, trvalou vojenskou gerilu, jako např.:Čad50 % Etiopie50 % Od 60 % jsou národy trvale persekvovány. Jsou považováni za nevěřící, ale knim jsou řazeni také muslimové, kteří nesdílejí ideologii integritu ty, které islám označuje za pokrytce. Nadchází etnické čištění, použití šaríje jako zbraně pro represi a použitíDžizje“ daně, kterou musí platit nemuslimové muslimům.To pozorujeme v:Bosna60.0 % Malajsie60.4 % Katar77.5 % Albánie79.9 % Nad 80 %, zastrašování je neustávající, útisk a krutý džihád řádí beztrestně, etnické čištění je na státní úrovni a vede až ke genocidě.Integristi pronásledují a likvidují všechny nemuslimy, protože země musí být 100%-ně muslimská, jak ktomu dochází v:Indonésie88.0 % Sýrie 90.0 % Bangladéš90.4 % Jordánsko94.0 % Egypt95.0 % Pakistán96.3 % Súdán97.0 % Palestina98.0 % Libanon98.0 % Maroko99.0 % Turecko99.8 % Irán99.9 % Irák99.9 % Když dosáhnou konečného cíle 100% podílu muslimů, muslimské podrobení je zajištěné. Pro připomenutí, „islám“ znaená „podrobení“. Podle jejich mínění je to předpoklad, který je dovede do „Dar-es-Salaamu“, islámského domu míru.Všichni obyvatelé jsou od toho okamžiku muslimové. Madrásy jsou jediné školy a korán je jediné slovo, jak je tomu v:Afganistán100 % Saudská arábie100 % Somálsko100 % Jemen100 % Ale, bohužel, kmíru nedojde nikdy, protože vtěchto 100%-ně muslimských zemích ti nejradikálnější vykonávají totální kontrolu a svou absolutní moc naplňují neukojitelnou žízní po krvi tím, že zabíjejí ty ze svých souvěrců, kteří jsou méně radikální než oni...„Než jsem dovršil 9 let, naučil jsem se kánon, který řídí arabský život. Já jsem byl proti svému bratrovi, já a můj bratr proti našemu otci, moje rodina proti příbuzným vnašem klanu, klan proti kmeni, kmen proti světu a všichni my proti nevěřícím“Leon Uris, « The Haj »”Důležité je pochopit, že vjistých zemích spodílem muslimského obyvatelstva podstatně nižším než 100% jako je Francie, lidé žijící venklávách ghetech tvoří 100%. Toto obyvatelstvo žije takto pod právěm šaríje. Neexistují zde státní soudy ani školy, ani nemuslimská církevní zařízení.Vtakové situaci se muslimové neintegrují do širší společnosti. Děti navštěvují madrasu, neučí se nic než korán. Samotná skutečnost, že někdo má kontakt snevěřícími je důvodem pro trest smrti. Následkem toho vněkterých místech některých zemí někteří imámové a extrémisté mají vyššímoc než zvolené orgány neb policejní síly...Vsoučasnosti více než 2 miliardy muslimů představuje 28% světového obyvatelstva. Zároveň porodnost přesahuje, a to velmi výrazně, porodnost křesťanů, hindů, buddhistů, židů a všech ostatních věřících a nevěřících. Podíl muslimů překročí 50% obyvatelstva světa před koncem století.Předejte, prosím, tuto informaci všem, kteří jsou Vám blízcí a kteří jsou znepokojeni temnou budoucností, která čeká příští generace, pokud nebudeme mít odvahu a morální sílu obrátit tento náboženský směr namířený proti humanitě.

Je to také Váš boj !Několik slavných citátů...„Tam, kudy prošel islám, není ani lid ani národ, není tam nic než islám.“Ernest Renan, 1850

„Svět nebude zničen těmi, kteří působí zlo, ale mi, kteří jen přihlížejí aniž by cokoli učinili“Albert Einstein

„Jediná podmínka pro vítězství zla je nečinnost lidí dobra“Edmund Burke „Ten kdo neví je ignorant, ale ten kdo ví a nic nedělá,je kriminálník.“Berthold Brecht

„Jedinec jehendikepovaný je-li postaven proti tak obludné konspiraci, že nemůže uvěřit, že existuje.“J. Edgar Hoover, ředitelFBI od1924 do1972)

„pokud někdo říká pravdu, dej mu koně, bude ho brzy potřebovat, aby uprchl.“Afgánské přísloví

„Národ, který volí korupčníky, přeběhlíky, podvodníky, zloděje a zrádce, není obětí, je spoluviníkem.“George Orwell

Smiřovatel je ten, kdo živí krokodýla a doufá, že bude poslední, koho sežere.“Winston Churchil

„Není to proto, že jsou nejasnosti v Mohamedovi a že je můžeme vydávat za tajemný smysl, že chci abychom je posuzovali, ale protože je tam jasno v podobě ráje a všeho ostatního; vtom je podstata směšnosti. Proto není správné považovat nesrozumitelnosti za tajemství vzhledem k tomu, že jasná místa jsou směšná.Blaise PASCAL (19 červen1623 -19 srpen1662) matematik, k, filozof, moralista a teolog

„Jsem znám tím, že neprovozuji žádný zvláštní kult, a to proto, že se domnívám, že to dělá radost náboženským pohlavárům stejně jako hlavám států, kteří říkají lidem,co si mají myslet, co jíst, jak se chovat a ským se oženit.Necítil jsem se svobodný v myšlení, ve tvořivosti dokud jsem nepřekročil náboženskou víru, kterou se mi snažili vštípit. Již jako velmi mladého, ve věku kolem 17-ti let, četba populárně vědeckých děl mne dovedla k přesvědčení, že mnoho líčení v bibli nemůže být pravdivých. Důsledkem byla skutečná fanatická orgie volných myšlenek doprovázená pocitem, že stát úmyslně klame mládež lžemi. Byl to zdrcující pocit. Tato zkušenost mě dovedla k tomu, abych nedůvěřoval jakékoli autoritě a zvažoval se skepticismem udržovaná přesvědčení v jakémkoli společenském prostředí: tento postoj mne už nikdy neopustil, i když následně, protože jsem lépe pochopil mechanismy, ztratila svou strarou prudkost.Byl jsem rovněž přesvědčen, že stát lže mládeži. Pokud bych slepě sledoval jejich výuku (stejně tak státní jako církevní) nepochybně byste nepoznali profesora Einsteina, jak ho znáte, protože bych byl úplněn jinou osobností, servilní a poslušnou.Neumím si představit boha, který odměňuje a trestá předmět svého tvoření. Nedovedu si představit boha, který by řídil svou vůli na základě zkušenosti stou mou. Nechci a nemohu stvořit bytost, která by přežila smrt svého těla. Pokud takové myšlenky vzniknou v jeho duchu, považuji ho za slabého, bázlivéhoa egoistického.Jak vidím svět -1934

„Kdokoli má v úmyslu se prohlásit za soudce pravdy a vědění vystavuje se zániku za výbuchu smíchu bohů, protože nevíme, jaké jsou skutečně věci a protože neznáme než jejich představy, jak si je děláme.Albert EINSTEIN (1879-1955) fyzik, nositel nobelovy ceny za fyziku vr.1921

Řídíc nejodpornější aspirace, podporujíc nejarchajičtější pulzace, podporují intelektuální domýšlivost, nesnášenlivost, pokrytectví, hlásají patologický virilismus ospravedlňující nejhorší antifeministické hanebnosti. Islám není ani moudrost, ani civilisace, je to bič.