Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boskovičtí odbojáři - Pryč s restitucí německých rytířů

5. 3. 2013

Jako okresní organizace odbojářů protestujeme proti záměrům německých církevních řádů, zejména německého řádu domu Panny Marie, který nárokuje obrovské majetky na severní Moravě. Nároky vztahují i na státní zámky Bouzov, Sovinec, Bruntál a na majetek v Karlově Studánce. |Naši odbojáři nebojovali a nepokládali životy za to, aby se rušily poválečné právní pořádky !

Stát a zejména poslanci, jako je například pan Marek Benda, přistupují k restitucím nezodpovědně a nekvalifikovaně. Nikdo zodpovědně neprověřil historický vývoj církevního majetku od dob osvíceného panovníka Josefa II. Nikdo - pokud je nám známo - zodpovědně neprověřil, kolik církevního majetku přešlo do správy rakouského státu a pak do správy ČSR a náboženských fondů ! Nikdo zodpovědně neprověřil rozsáhlá zadlužení církevních majetků například vůči ČSR !. Dále nikdo zodpovědně neprověřil, jakým způsobem a zdali německá říše převzala majetky všech tzv. německých církevních řádů ! A pokud je převzala, pak se staly legitimním konfiskátem československého státu nikoli jen dle dekretů, ale především dle Pařížské reparační dohody,které je republika stále signatářem ! Pokud dojde k takovým církevním restitucím, pak by orgány státu měly teoreticky podat oznámení mezinárodním orgánům pro porušení Pařížské dohody - a nebo naopak by to měly tyto orgány podat oznámení na stát.

A to není zdaleka vše. Nejsou prověřeny události II.světové války, ke kterým došlo na severní Moravě za okupace, kdy například zámek Sovinec byl vězením francouzských zajatých důstojníků a došlo tam údajně k válečným zločinům na jejich životech. Doposud nikdo seriózně neprověřil postoj německého řádu k těmto událostem. a vůbec k nacistickému reichu ! Jestliže německý řád se prozatím vydává za pasivní oběť reichu, je třeba toto důkladně prověřit ! A je tu též morálně historické hledisko. Na zámku Bouzov - z většiny stavebním díle velmistra řádu z konce 19. století - jsou v interiéru posměšně vystaveny jako reliéfy hlavy nepřátel řádu, včetně hlavy Slovana. To je symbol řádové odvěké nordické pýchy a nadřazenosti, nemající nic společného s mariánskou pokorou a dobrotou ! Budeme mít na severní Moravě nové Malborky - zpupné, doslova křižácké hrady ???

Tomu se přece musejí postavit nejen boskovičtí, ale všichni odbojáři v celé republice! Také proto se naši odbojáři připojují k peticím proti církevním restitucím spisovatelky Lenky Procházkové, historika Mojmíra Grigara a režiséra Václava Dvořáka. Ti zvedli prapor osvíceného odporu proti politickému tmářství, které nemá co dělat s církevní osvětou, ale s kněžourským mamonem.

Připomínáme zakládací listinu ČSR - Washigtonskou deklaraci. Ta praví : "Církev bude odloučena od státu...Československý stát provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy: velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonisaci, šlechtické výsady budou zrušeny".

Pan poslanec Marek Benda se vysmívá odpůrcům těchto restitucí, kteří hájí požadavek Washingtonské deklarace, a považuje je za šašky. Pan poslanec Benda považuje za šaškárnu požadavky TGM ve Washingtonské deklaraci - zakládací listině státu ! My se za jeho aroganci jako boskovičtí odbojáři stydíme, když se on sám stydět neumí. Čí zájmy to hájí ? Zájmy voličů a občanů republiky, nebo zájmy cizích mocností ? Jeho pan otec byl jiný - to byl demokrat, nebyl to restituční usurpátor. Bylo by třeba, aby odbojáři manifestovali svá stanoviska k restitucím církví a německých řádů na veřejnosti, stejně jako proti nehorázným sudetským požadavkům My tak učiníme na výročí Lidic a Ležáků.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice

OTAZNÍKY  NAD  ŘÁDEM NĚMECKÝCH  RYTÍŘŮ

 

Současné útoky na majetek československého, dnes českého státu, v podobě nároků církevních restitucí vzbuzují otazníky nad konkrétními církevními mocnostmi, které u nás žádají tento majetek. Jedním z nich - a určitě jedním z nejkontroverznějších - je německý církevní řád "Brüder und Schwestern von Deutschen Haus Sanctae Mariae in Jerusalem", , nebo též historicky "Deutsche Ritterorden", nebo latinsky "Ordo Domus St.Mariae Theutonicorum in Jerusalem". Úřední řečí tohoto tzv.. "nadnárodního řádu" je němčina, jazyk německý. Hlavní sídlo velmistra řádu je rakouská Vídeň. Současný řádový velmistr je Br. Bruno Platter. Řád podle vlastních údajů spravuje provincie ve Slovinsku, Itálii, Rakousích, Německu, Belgii a v České republice (??) V Polsku řád podle vlastních údajů nepůsobí, což je dáno historicky. (Naše poznámka - jak známe bratry Poláky, snad by je hnali s kosami.vidlemi a cepy ???)

 

Pokud čteme vlastní informace publikované řádem na jeho webu, docházíme k přesvědčení, že řád je mírumilovnou léčitelskou a charitativní organizací. Z historie řád akcentuje svou bývalou moc srovnatelnou s templáři a své působení v pobaltských zemích. Polskou historiografii řád kritizuje za údajný národnostní akcent na dějiny konfliktů mezi Slovany a Němci. K tomu lze dodat - historie sama nás učí, že pravdivý výklad těchto střetů náleží polské straně neboť jí straní sama fakta.

Řád tvrdí, že byl od počátku nacismu antinacistický a že trpěl pod nacistickým terorem. Dokládá to výčtem několika mučedníků řádu - slovinských, českých a dvou rakouských. Tyto oběti my odbojáři samozřejmě uznáváme, ovšem jejich oběť byla individuální. Nikde není doloženo, že by nějak souvisela s  jakoukoli "odbojovou činností řádu proti reichu" nebo s nějakým organizovaným odporem řádu proti nacismu.  Tito mučedníci jsou individuální oběti nacismu různé národnosti, z nichž Rakušané byli pouze dva (!). Je potřeba je ctít, ale spojovat je s řádovým odporem proti nacismu je přinejmenším odvážné. Je sice pravda, že reich zestátnil majetek řádu, avšak i tento akt vyvolává řadu otazníků - především, proč se řád na protest nezřekl svého němectví. Řád totiž nekonfiskovali nacisté !  Řád konfiskoval Grossdeutsches Reich !  Tak, jak neexistovala žádná nacistická armáda, ale jen velkoněmecké armáda, tak jako neexistovalo žádné nacistické námořnictvo, nýbrž jen velkoněmecká Kriegsmarine, tak neexistoval ani nacistický stát, ani stát SS, nýbrž jen a jen Velkoněmecká říše ! A ta "zestátnila" všechny majetky - židovské, katolické, evangelické, komunistické, sociálně demokratické, odborářské, skautské a všechny ostatní, včetně majetků řádových. Vtělila je všechny do jednoho státního majetku velkoněmecké říše. A po vítězné válce, jak správně ministerstvo zemědělství uvádělo ! - tyto konfiskáty převzal jako ležící německý majetek čs. stát na základě nejen aplikace dekretů, nýbrž podle Pařížské reparační dohody!  Je podivné, že žádný z minulých ani stávajících soudů tuto mezinárodní dohodu neaplikoval na majetek řádu německého domu P. Marie. Nikoli proto, že by to byl "majetek nacistický", ale proto, že to byl majetek NĚMECKÝ! Řád se přece nikdy nezřekl ani svého německého charakteru, ani svých německých řádových dějin, ani svého německého hesla "Heilen und helfen !," ani svých německých ( a rakouských velmistrů, jako byl Eugen Habsburg). Tvrzení, že šlo a jde o "nadnárodní komunitu podřízenou Římu" nepopírá ani nevyvrací německý charakter řádu ani jeho úřední řeč německý jazyk, ani jeho hlavní sídlo v rakouské Vídni !

Domníváme se, že za nacistická zvěrstva spáchaná na jednotlivých členech řádu, by řád měla odškodnit Spolková republika Německa, nikoli země poškozené velkoněmeckým reichem ! A  majetek historicky převzatý republikou by měl zůstat státu. Stát by snad mohl některé majetky, vyjma kulturních památek sloužících veřejnosti,  propůjčit řádu ke službě veřejnosti, avšak ne k podnikání. Stát by zásadně řádu  neměl vracet žádný majetek převzatý po Velkoněmeckém reichu po r.1945. Navíc činnost řádu zde by snad mohla býti charitativní, ale ne školská ! Není přece přípustné, aby stát trpěl školskou činnost německého řádu, který je prezentuje svou historii z pozic antičeskoslovenských, antipolských, antislovanských! Zde se musí uplatnit státní zájem nad bezbřehou občanskou společností.To, že řád před válkou poskytl ČSR pozemky na svatbu některých pevností, nebylo jeho beneficium, nýbrž prostá povinnost loajality vůči státu !

Dále by se měl prověřit postoj řádu k událostem na hradě Sovinec za okupace, kdy na řádovém hradě byli zajati francouzští důstojníci a údajně se tam odehrály válečné zločiny. Rovněž spory řádu s I. ČSR a jeho velmistra s republikou by měly být znovu podrobeny historickému průzkumu, stejně jako otázky první pozemkové reformy po r.1919 a druhé pozemkové reformy let 1945-1946. Omezený právní výklad tu asi nepostačí, je nutno vykonat rozsáhlá historická šetření z hledisek zájmu státu. Nikoli jen řádu samotného! Vidíme, kolik nevyjasněných otazníků přináší sama existence a působení řádu německých rytířů u nás. Z hlediska odbojářů a legionářů, kteří bojovali právě proti takovým seskupením, podporujícím starou monarchii, by řád na našem území neměl působit buďto vůbec - anebo jen v přísně ohraničeném úzkém rámci. Vracet by se mu nemělo nic !

Nakonec jen prognóza bez Prognostického ústavu : Pokud budou řád fedrovat stále otevřeněji jeho političtí famulové a politruci z řad domácí árijské fronty, pak snad dojde i k založení opozice, nějaké husitské strany - a doufejme,že se nedočkáme občanské války kvůli řádu německých rytířů u nás !

                                              PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS  Boskovice

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz