Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOMUNISTICKÁ INICIATIVA K VOLBÁM DO EP

Komunistická iniciativa k evropským volbám 2019

Přinášíme důležitou výzvu, kterou přeložil Komunistický svaz mládeže a publikoval na svém webu

Zveřejňujeme výzvu komunistických a dělnických stran Evropy k následujícím volbám do tzv. Evropského parlamentu. Komsomoly Evropy, obdobně jako tyto strany se obrátily k evropské mládeži  s výzvou : "Vyzýváme mladé muže a ženy pracující třídy, chudých lidových vrstev k podpoře komunistických a dělnických stran, které bojují proti EU za účelem oslabit síly, které podporují EU a její politiku, za účelem posílit boj za svá současná práva." I zde čerpáme rozbor KSM a naše srovnání volebního programu KSČM a její kandidátky s orientací jiných komunistických stran Evropy.

 

Prohlášení komunistických a dělnických stran Evropy k evropským volbám v květnu 2019: Za posílení zápasu pracujících a lidu proti kapitalistickému vykořisťování a Evropské unii - za lidovou Evropu socialistických národů!

 

"Pracující, živnostníci, ženy, mladí lidé, důchodci, lidé zdravotně znevýhodnění, lidé měst i venkova, my, komunistické a dělnické strany, které podepisují tuto deklaraci, se na vás obracíme při příležitosti evropských voleb v roce 2019. EU, která funguje jako evropské imperialistické centrum, byla a je i nadále nástrojem evropského velkokapitálu, který má zaručit a zvýšit zisky jeho vlastníků. Neslouží, ani nikdy nemůže sloužit potřebám pracujících lidí.

Očekávání, že EU může být přeměněna ve prospěch lidu, se ukázala marnými. Neopodstatněná jsou vytvářená očekávání, která se týkají reforem a změn v zájmu lidových vrstev národů Evropy skrze jakousi "demokratizaci". Svým bojem mohou pracující a lidové vrstvy Evropy zvrátit negativní poměr sil a naplnit podmínky pro otevření cesty k Evropě socialismu, která zaručí právo na práci, a další sociální práva, sociální zabezpečení a důstojné příjmy, která zaručí budoucnost pracujícímu lidu.

Naše strany hájí zájmy dělnické třídy, zájmy lidu, práva mládeže a žen z lidových vrstev.

Denně bojujeme proti opatřením uvaleným na lidi buržoazními vládami a EU, proti omezování platů a důchodů, proti likvidaci práv pracujících, sociálních práv a sociálního zabezpečení, proti prohlubování chudoby a nezaměstnanosti, proti komercionalizaci zdravotnictví i vzdělávání, proti ničení životního prostředí, proti rušení demokratických práv a svobod. Prosazujeme opatření proti nezaměstnanosti. Společně bojujeme proti EU, která ovládá národy v zájmu bohatnutí kapitalistů. Odsuzujeme antikomunismus, represe a omezování suverenity.

 

Naše strany se zasazují o:

- Zásadní zvýšení platů a důchodů.

- Veřejné a bezplatné zdravotnictví, vzdělávání.

- Podporu zápasů pracujících a nezaměstnaných za stálou práci na plný úvazek.

- Demokratická práva na pracovištích, pracovní a sociální práva, sociální zabezpečení.

- Práva přistěhovaleckých pracovníků a boj proti příčinám, které nutí obyvatele opustit své země.

- Podporu malých a středních zemědělců.

- Podstatnou ochranu životního prostředí, které je neustále obětováno kvůli ziskům velkého kapitálu.

- Odsuzujeme imperialistické války a intervence. Usilujeme o mír, odstranění všech základen USA-NATO, bojujeme proti NATO, proti "Partnerství pro mír" a evropské armádě, proti PESCO a účasti na imperialistických válkách a intervencích.

- Bojujeme proti frontálnímu útoku na pracující, které probíhají ať už v podmínkách kapitalistické krize nebo kapitalistického "rozvoje".

- Jsme na straně dělnických a lidových rodin, které zažívají dramatické důsledky kapitalistického výrobního způsobu, jenž hluboce zhoršuje situaci dělnické třídy a lidových vrstev.

 

Obracíme se na dělnickou třídu, národy, aby:

-Znásobily svůj zápas proti Evropské unii, proti tomuto svazku kapitálu, který poškozuje lidská práva.

-Posílily svůj odpor vůči útokům kapitálu a stran sloužících zájmům tohoto kapitálu, aby posílily svůj boj za řešení všech lidových problémů.

-Podporovaly jakýmkoli vhodným způsobem komunistické a dělnické strany, které ve volbách do EP v květnu 2019 odsuzují EU, aby oslabily strany, které podporují EU a její politiku, které brání EU kapitálu jako jedinou možnou cestu a předkládají iluze o "demokratizaci" EU.

 

Tento postoj posílí lidový boj v celé Evropě, zajistí pracujícím lepší postavení v zápasu za svá práva.

EU neslouží lidem, EU slouží kapitalistické třídě, zájmům monopolů, koncentraci a centralizaci kapitálu. EU neustále prohlubuje své rysy imperialistického ekonomického, politického a vojenského bloku, který je v rozporu se zájmy dělnické třídy a lidových vrstev. Nejvlastnějším zájmem lidu je postavit se manipulaci, kterou organizuje EU, jejím mechanismům, jejím vládám a stranám podporujícím tuto imperialistickou unii. Slibují, že EU nám může zaručit právo na práci, naše pracovní práva a práva sociálního zabezpečení. Jejich cílem je přesvědčit lidi, že jim mohou zaručit lepší životní úroveň. Je to velká lež.

Připomeňme si fakta: v EU je 16,6 milionu nezaměstnaných, částečné zaměstnání se neustále rozšiřuje a dosahuje 21% z celkového počtu nebo 43 milionů v absolutních číslech; těch, kteří žijí na hranici chudoby nebo pod ní je více než 110 milionů; budoucnost mládeže je v ohrožení. Jsou omezována základní práva dělnické třídy a lidových vrstev. Hromadná propouštění jsou čím dál častější, je omezováno právo na stávku, zvyšuje se hranice odchodu do důchodu a snižují se důchody, privatizuje se sociální zabezpečení. Chudí zemědělci jsou ničeni prováděním společné zemědělské politiky, osoby samostatně výdělečně činné jsou rdoušeny konkurencí velkých monopolů, zesiluje se nerovnost a diskriminace na úkor žen. Přistěhovalci jsou pronásledováni, zatímco je posilována politika, která je donutila opustit své vlastní země. Prohlubuje se represe proti zápasům pracujících a lidu, neustále se vytvářejí nové mechanismy sledování. Rozšiřuje se politická, finanční a vojenská spolupráce s izraelským státem, který vraždí palestinský lid. "Pakt stability", "posílená hospodářská správa", "bankovní unie" a další nástroje proti lidu, které jsou užívány, byly začleněny do inventáře protilidových prostředků EU, přičemž je utvářena nová dramatická situace vůči národům. "Globální strategie" EU, "Společná bezpečnostní a obranná politika" a PESCO představují nebezpečné prostředky války a intervencí, které slouží imperialistickým agresím.

To, co pohání kapitalistické sjednocování, jsou zájmy evropských monopolů; EU se neustále rozvíjí reakčním směrem a proti lidu. Je tedy zřejmé, že ani tato mezistátní kapitalistická unie, ani Evropská centrální banka, ani Evropský parlament se nemohou změnit ve prospěch lidu, jak tvrdí evropské strany podporující strategii EU. Navíc se EU nemůže přeměnit v "nesmiřitelného protivníka" NATO a USA, jak argumentují všichni příznivci EU. EU úzce spolupracuje s NATO a USA proti národům, zatímco probíhající meziimperialistická konkurence se projevuje i uvnitř EU, a to jak utvářením skupin zemí, tak odchody, jako je Brexit. Rivalita s USA, ale také s Ruskem a Čínou o kontrolu trhů se zesiluje.

 

Komunistické a dělnické strany, které podepisují toto prohlášení:

- Zdůrazňují, že ofenzíva kapitálu je jednotná a má co do činění se všemi členskými státy EU, stejně jako se ostatními státy, které se nacházejí na evropském kontinentu. Z těchto důvodů je nezbytné posílit společný boj komunistických stran a lidu a rozvíjet solidaritu s bojem dělníků v celé Evropě i ve světě.

- Zdůrazňují, že pro národy existuje odlišný způsob rozvoje. Z boje pracujících se vynořuje alternativa jiné Evropy; Evropa prosperity národů, sociálního pokroku, demokratických práv, rovné spolupráce, míru, socialismu.

- Věří v právo každého národa suverénně si zvolit svůj způsob rozvoje, včetně práva odtrhnout se od EU, NATO a všech ostatních imperialistických organizací; právo bojovat za socialistickou cestu rozvoje.

Toto je skutečná odpověď proti organizovanému úsilí ovládat lid.

Národy Evropy nemají zájem následovat kosmopolitní síly kapitálu, které jsou fanatickými příznivci euroatlantismu. Stejně tak nemají zájem na silách nacionalismu, které také slouží zájmům jiných tříd, nikoliv zájmům pracující třídy, využívají opatření protekcionismu a "euroskepticismu" jako svého nástroje. Lidé určitě nemají nic společného s nacionalistickými, fašisticko-nacistickými stranami, které využívají trápení a problémy lidu, aby posílily své síly jako prodloužená zbraně monopolistické diktatury.

Podpora komunistických a dělnických stran je jedinou skutečnou lidovou odpovědí jak na kosmopolitismus, tak na tzv. euroskepticismus. Představuje odpovídající reakci na antikomunismus a na reakční, ahistorické ztotožňování komunismu s fašismem, které jsou spjaty s kapitalistickým systémem.

 

Obracíme se na dělnickou třídu, národy Evropy, aby kladně odpověděly na tuto výzvu komunistických a dělnických stran.

 

Každá ze stran ve své zemi organizuje zápas pracujících. Komunistické a dělnické strany bojují proti EU, proti všem imperialistickým institucím. Jejich posilování v každé politické bitvě přispívá k rozvoji zápasu národů: Obracíme se na lid, aby každým způsobem oslaboval síly, které podporují EU, které vytváří iluze, že EU může být "upravena".

- NE EU monopolů, kapitálu a válek!

- Za Evropu prosperity národů, míru, sociální spravedlnosti a demokratických práv, za socialismus!

Signatáři:

1.    Komunistická strana Albánie
2.    Strana práce Rakouska
3.    Komunistická strana Ázerbájdžánu
4.    Běloruská republikánská organizace- KSSS
5.    Komunistická strana Belgie
6.    Nová komunistická stran Británie
7.    Svaz komunistů Bulharska
8.    Strana bulharských komunistů
9.    Socialistická dělnická strana Chorvatska
10.    Komunistická strana Dánska
11.    Komunistická strana Estonska
12.    Komunistická revoluční strana Francie (PCRF)
13.    Pól komunistické obnovy ve Francii
14.    Komunistická strana Makedonie
15.    Sjednocená komunistická strana Gruzie
16.    Komunistická strana Řecka
17.    Maďarská dělnická strana
18.    Dělnická strana Irska
19.    Komunistická strana, Itálie
20.    Socialistická strana Lotyšska
21.    Socialistická strana, Litva
22.    Komunistická strana Malty
23.    Lidový odpor Moldavska
24.    Komunistická strana Norska
25.    Komunistická strana Polska
26.    Rumunská komunistická strana
27.    Komunistická dělnická strana Ruska
28.    Komunistická strana Sovětského svazu
29.    Nová komunistická strana Jugoslávie
30.    Komunistická strana Slovenska
31.    Socialistická strana Slovinska
32.    Komunistická strana pracujících Španělska
33.    Komunistická strana Švédska
34.    Komunistická strana Turecka
35.    Svaz komunistů Ukrajiny


https://www.initiative-cwpe.org/en/news/Appeal-of-Communist-and-Workers-Parties-of-Europe-for-the-European-Elections-of-May-2019-For-the-strengthening-of-the-workers-peoples-struggle-against-capitalist-exploitation-and-European-Union-For-a-Europe-of-the-peoples-of-socialism/

Překlad KSM