Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní priority a cíle KSČM v zastupitelstvu města FM

Hlavní priority a cíle KSČM
 v Zastupitelstvu města Frýdku-Místku ve volebním období 2018 - 2022.

 

 

Hlavní programové priority KSČM:

 • Komunální odpad pro občany zdarma
 • Příprava a výstavba městských bytů
 • Podpora sportování mládeže
 • Zvyšování bezpečnosti  
 • WiFi bezplatně postupně v celém městě
 • Stop dalším nákupům majetku
 • Přednostní dokončení rozpracovaných investičních projektů

Prosazujeme poměrné zastoupení politických stran a hnutí v radě města, výborech zastupitelstva a komisích rady.

Podpoříme vyhlášení referenda při rozhodování o zásadních otázkách města, např. využití hotelu Centrum, kina P. Bezruče, apod.

 

 

 

 1. Větší informovanost občanů a jejich zapojení do správy města

Podporujeme zlepšování kvality a dostupností informací pro občany města formou Zpravodaje Rady města, městských internetových stránek, přenosů ze zasedání zastupitelstva, případně jiných moderních způsobů, včetně využití progresivních informačních technologií při vyřizování záležitostí občanů.

Zavedeme a budeme zveřejňovat diskuzní sloupek s náměty, připomínkami a dotazy občanů. Budeme požadovat zveřejnění vyjádření a odpovědi vedení města.

Podporujeme dlouhodobě činnost osadních výborů s důrazem na plnění programů osadních výborů vzniklých na základě návrhů občanů z těchto místních částí.

 

 1. Rozvoj sociálních a zdravotních služeb

Podporujeme včasné dokončení a rozvoj činnosti Centra aktivních seniorů a spoluprací s městskou organizací „Senioři ČR“.

Podpoříme přeměnu dalšího podlaží v Penzionu pro seniory na ul. Lískovecká na domov pro seniory s cílem zvýšení počtu lůžek domovů pro seniory.

Budeme iniciovat celkovou rekonstrukci atria domu pečovatelské služby na ulici Sadová.

Budeme pokračovat v podpoře zlepšování služeb pro občany města ve zdravotnictví, zejména zřízením a provozováním hospicové terénní péče v domácnostech klientů.

Budeme prosazovat rozšíření sortimentu a počtu kompenzačních pomůcek v půjčovně pečovatelské služby.

Budeme dávat podněty k rozšiřování míst v zařízeních pro seniory.

Budeme prosazovat zřízení finančně dostupné dopravní služby pro seniory a invalidy.

 

 1. Zlepšování životních podmínek a bezpečnosti občanů

Navrhneme zrušení poplatku za komunální odpad pro občany města.

Budeme podporovat aktivní bytovou politiku. Chceme, aby se nedostatek sociálních bytů ve městě řešil např. formou rekonstrukcí nebytových prostor na bytové.

Podporujeme další rozvoj Faunaparku po převedení pozemků Slezanu do vlastnictví města.

Podporujeme zvětšení rozlohy arboreta o část pozemku parc. č. 5486 orná půda o výměře 13.661 m2 k.ú. Frýdek (podél ul. Na Bažinách) a rozšíření klidové zóny v okolí Hospice.

Budeme prosazovat úpravu areálu arboreta – nová komunikace, která zpřístupní celý areál i pro vozíčkáře, úpravu laviček, pergol, vybudování vodojemu apod.

Podporujeme aktivity Městské i státní policie směřující k zajištění veřejného pořádku a zlepšení bezpečnosti občanů. Budeme usilovat o posilování a rozšiřování strážní služby Městské policie a Policie ČR v lokalitách a časech zvýšených vandalských činů, nebezpečí přepadání a porušování nočního klidu.

Podporujeme rozšiřování kamerového systému a další opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců.

Podporujeme rozšíření kapacity městských jeslí získáním a využitím posledního pavilónu na ul. Brožíkova 40.

Budeme usilovat o zlepšování prostředí na sídlištích v rámci jejich revitalizace.

Zvýšíme ochranu seniorů pravidelnou preventivní činností a podpoříme rozšiřování systému elektronického přivolání pomoci.

Jsme pro zřízení sportovního hřiště a parku pro děti a mládež na Zavadilce ve Frýdku

Podporujeme rozšíření Akvaparku o část výhradně určenou pro matky s dětmi.

Budeme usilovat o vysazování keřů a stromů do hustých bariér kolem nejfrekventovanějších silnic ve městě a městských částech, kde je blízká bytová výstavba.

Budeme iniciovat změnu OZV č. 1/2018 o údržbě a ochraně zeleně tak, aby se počet sečí zvýšil ze současných minimálně 2 x ročně na minimálně 4 x ročně.

Budeme iniciovat jednání s vedením státního podniku Povodím Odry o zahájení postupných generálních oprav dřevěných splavů na řece Ostravici za účelem zadržení vody a vytvoření podmínek pro rekreaci našich občanů.

Budeme iniciovat jednání se Státním pozemkovým úřadem s cílem získání do vlastnictví města rybníků Stovky 4, Stovky 5, Fukalovice a Baranovice, které předáme do správy Rybářskému svazu MO Frýdek-Místek jako chovné rybníky.

 

 1. Zlepšování podmínek pro rozvoj vzdělávání, kultury a sportovních aktivit

Podporujeme kulturní a vzdělávací aktivity dětí a mládeže a podpoříme granty na kulturní a volnočasové projekty.

Budeme prosazovat větší finanční podporu sportování mládeže.

Ve městě se staletou historií textilního průmyslu podpoříme zřízení muzea textilní výroby v některé z budov zaniklé textilky.

Podporujeme zlepšování péče o městské památkové zóny, památkové a umělecké objekty na území města.

Podporujeme výstavbu dalších cyklostezek do atraktivních lokalit našeho regionu.

Budeme prosazovat zvyšování počtu vhodně umístěných laviček na procházkových trasách, v parcích a blízkém okolí města.

 

 1. Doprava a komunikace

Podporujeme realizaci 1. a 2. etapy obchvatu města s podílem Frýdku-Místku při investici do obslužných mostů.

Jsme pro zřízení dopravního podniku v majetku města za podmínky dalšího zlepšení kvality dopravy ve městě a ekonomické únosnosti.

Podporujeme potřebné rozšíření a zlepšení provozu MHD, návaznost na příměstské a dálkové linky a železniční dopravu.

Budeme prosazovat rozšíření vozového parku o další nízkopodlažní autobusy, rozšíření vizuálního a zvukového informačního systému.

Podporujeme komplexní řešení parkování ve městě.

Budeme pokračovat v podpoře celkových oprav a modernizací místních komunikací, včetně chodníků a jejich bezbariérových úprav ve městě a místních částech, křižovatek, kruhových objezdů, bezpečných přechodů pro chodce na frekventovaných a málo propustných místech, zejména u škol, nemocnice a zdravotnických zařízeních, kde je to technicky možné.

Budeme prosazovat zlepšení bezpečnosti na cyklostezkách a silnicích, kde se pohybují cyklisté a chodci zavedením nebo zvýrazněním značení, zlepšení jejich údržby včetně místních částí.

Podporujeme výstavbu nového parkoviště u akvaparku na Olešné.

 

 1. Ekonomika města a hospodárné nakládání s majetkem města

Podporujeme využívání všech možností pro rozvoj města získáváním dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu a fondů ČR a fondů Evropské unie.

Podporujeme efektivní a účelné využívání úvěrů pro zajištění investic a rekonstrukcí tak, aby byla dodržena cca 8 % zadluženost města.

Budeme prosazovat využívání prostředků z nájemného na opravy městských bytů a tím zkvalitňování bydlení.

Budeme prosazovat nákup akcií společnosti SmVaK Ostrava, a.s., s cílem získání podílu na kontrole činnosti této společnosti a v budoucnu možnost podílet se na rozhodování.

 

 1. Rozvoj mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu

Podporujeme rozvíjení aktivních činností města, organizací, institucí i občanů v rámci Euroregionu Beskydy.

Podporujeme aktivní spolupráci, výměnu zkušeností a delegací v rámci navázané spolupráce s partnerskými městy.

Podporujeme rozvoj aktivit v oblasti cestovního ruchu s ohledem na životní prostředí ve městě a okolí.

Budeme iniciovat společně s obcemi Staříč a Sviadnov, za podpory Moravskoslezského kraje, provedení archeologického průzkumu Štandlu a ve druhé fázi vybudování nového hradiště.

 

 1. Dlouhodobý program rozvoje města

Budeme prosazovat důsledné plnění strategického plánu rozvoje města a navazujících rozvojových programů a aktivně se podílet na jejich rozpracovávání na konkrétní akce a jejich realizaci.

 

 

30. 10. 2018